Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, dámy a pánové,

GIRSA AT s.r.o. – Atelier obnovy a konzervace historických staveb jsme založili s kolegou Miloslavem Hanzlem v roce 1991. Za období téměř 25 let práce ateliéru, zaměřené na téma ochrany historické architektury se postupně vytvořil a stabilizoval pracovní tým i vytříbila metoda práce, založená na vztahu k minulosti ve spolupráci se špičkami české památkové péče. Prožili jsme krásné chvíle díky skvělé součinnosti a společné vůli s našimi pracovními partnery. Podařilo se docílit výsledků, kterým se dostalo opakovaně pocty veřejného ocenění, i mezinárodního. Tyto výsledky byly v minulosti vždy podmíněny jednosměrným úsilím širšího spolupracujícího týmu, založeného na vztahu ke kulturnímu dědictví. Nebyly by možné bez porozumění a účinné spolupráce s řadou skvělých partnerů: vzdělaných památkářů, zkušených restaurátorů a technologů, kreativních techniků i vynikajících řemeslníků a stavebních firem a samozřejmě kultivovaných investorů. Ocenění, byla pro nás vždy především velkým závazkem, dalším podnětem k nasazení vyšší laťky pro neustálé zlepšování práce.

Bohužel léta rychle ubíhají, doba se mění a přicházejí nové podněty. Mění se i podmínky pro práci, ne vždy ve prospěch její kvality. Také můj věk vyžaduje uvažovat více i o budoucnosti pracoviště. Mám pocit zodpovědnosti a tedy samozřejmě velký zájem na tom, aby činnost našeho atelieru pokračovala i nadále, s návazností na předchozí plodná léta. Úspěšné pokračování činnosti atelieru vyžaduje reagovat na podmínky dnešní doby operativní inovací organizační struktury i takovými změnami, které umožní udržet kvalitu a posílit účinnost práce.

Proto jsme k 15. říjnu 2015 založili nové pracoviště STRNADOVÁ – GIRSA s.r.o. Nový atelier bude navazovat na dlouholetou činnost GIRSA AT spol. s r.o., v koncepční i projektové oblasti, opět s důrazem na citlivou péči o historický stavební fond.
Jednatelkou a ředitelkou nové společnosti se stala ing. Jana Strnadová, která působí v našem kolektivu 22. let a má nedocenitelné zkušenosti i skvělé praktické výsledky v našem oboru.

Samozřejmě že i já budu součástí atelieru a tak jako dosud činný v oblasti metodické, koncepční i projektové, s poskytnutím garancí stabilní úrovně jeho výsledků pro další léta.

Věřím ve Vaše pochopení a těšíme se na spolupráci s Vámi

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

STRNADOVÁ ­– GIRSA spol. s r.o.

Ing. Jana Strnadová
jednatelka společnosti
IČO: 04478916

Ateliér:

Dukelská 465/3, 250 88 Čelákovice, Praha – východ

Kontakty:

Ing. Jana Strnadová
Tel: +420 725 936 277, Email: Strnadova@strnadova-girsa.cz

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
Tel. +420 725 202 059 girsa@strnadova-girsa.cz, girsavac@fa.cvut.cz

www.strnadova-girsa.cz